REGULAMENT

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale


Articolul 1

 • Prevederile Statutului Partidului Naţional Liberal, ale Codului Etic şi ale prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi membrii PNL.

 

Articolul 2

 • Hotărârile privind manualul de identitate vizuală, adoptate în conformitate cu prevederile art. 2 din Statut, sunt obligatorii pentru toate structurile partidului, la toate nivelele.
 • Semnul permanent adoptat, identic cu cel electoral, va fi utilizat de toate filialele teritoriale, organizaţiile locale și de toate structurile partidului în toate scrutinele electorale, generale sau parţiale respectându-se întocmai culorile şi caracteristicile grafice prezentate în manualul de identitate vizuală.
 • Toate documentele oficiale, atât cele interne cât și materialele de comunicare trebuie să respecte întocmai culorile şi caracteristicile grafice prezentate în manualul de identitate vizuală.

Articolul 3

 • Birourile Politice Teritoriale sunt obligate să afişeze denumirea partidului, semnul electoral permanent, drapelul PNL și drapelul naţional la toate sediile organizaţiilor, respectând manualul de identitate.

CAPITOLUL II – MEMBRII PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

CAPITOLUL II
Membrii Partidului Naţional Liberal

Articolul 4

 • Solicitarea de înscriere pentru a deveni membru PNL se depune la sediul organizaţiei locale a partidului la care solicitantul doreşte să adere sau la sediul filialei teritoriale sau, în cazuri deosebite, la Secretariatul General al PNL.
 • Cererea de adeziune completată, însoţită de un Curriculum Vitae completat conform modelului din manualul de identitate vizuală, se înregistrează în registrul special « Cereri de Adeziune PNL » şi i se atribuie un număr de înregistrare.
 • Cererea de adeziune trebuie să aibă obligatoriu toate datele de identificare completate.
 • În acelaşi registru se va înscrie rezoluţia finală a Biroului Politic Teritorial care poate fi „validat” sau „invalidat”, precum şi data înregistrării acesteia. În cazul validării se va completa în acest registru și numărul unic de identificare (ID membru) alocat de aplicația myPNL.
 • Secretarul organizaţiei locale sau secretarul coordonator al filialei transmite Biroului Politic Local cererea de adeziune pentru a fi supusă discuţiei.
 • Prezenţa la şedinţa Biroului Politic Local a solicitantului este obligatorie, în caz contrar, discutarea cererii se amână până la întrunirea condiţiilor cerute.
 • Cererea de adeziune se discută în Biroul Politic Local al organizaţiei competente care trebuie să se pronunţe asupra ei şi, în caz de admitere, să o înainteze spre validare Biroului Politic Teritorial în termen de cel mult 30 zile de la admiterea cererii.
 • Biroul Politic Teritorial trebuie să se pronunţe asupra solicitării de validare a cererii de adeziune în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării de la Biroul Politic al organizaţiei locale.
 • În cazul în care cererea de adeziune este validată, datele din cerere vor fi înregistrate în aplicația myPNL, în termen de 7 zile de la validare, de către secretarul coordonator sub coordonarea preşedintelui filialei PNL.
 • Cererea validată se completează cu numărul unic de înregistrare din aplicația myPNL și se arhivează.
 • În cazul filialelor de sector al municipiului Bucureşti, cererea de adeziune se depune la Biroul Politic de Sector care trebuie să se pronunţe în termen de cel mult 15 zile de la primire. În acest caz, aprobarea şi validarea se fac simultan.
 • În cazul în care dobândirea calităţii de membru se dobândeşte conform procedurii de la art. 10 alin. (7) din Statut, Secretariatul General va comunica filialei teritoriale o copie a acestei cereri și o va înregistra în aplicația myPNL.
 • Data dobândirii calităţii de membru al PNL este data şedinţei în care s-a validat cererea de adeziune de către Biroul Politic Teritorial.
 • Nerespectarea termenelor prevăzute în prezentul articol constituie abatere disciplinară care poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile art. 19 din Statutul PNL.
 • Calitatea de membru al PNL se supune prevederilor articolelor 6, 7 şi 8 din Legea 14/2003 – Legea Partidelor Politice.

Articolul 5

 • După validarea oricărei înscrieri ca membru organizaţiile locale sunt obligate să ia măsuri pentru integrarea noilor membri ai partidului în activitatea specifică calităţii pe care o deţin.
 • În termen de cel mult 15 zile de la dobândirea calităţii de membru al PNL organizaţia locală sau filiala teritorială este obligată să elibereze cardul de membru prevăzut în manualul de identitate vizuală.
 • În situaţia în care cererea de adeziune a fost respinsă, decizia se va comunica solicitantului telefonic, prin email sau prin afișarea la sediul organizației la care solicitantul a depus cererea.
 • Se consideră abatere disciplinară şi poate atrage măsurile disciplinare prevăzute în art. 22 alin. (1) Preşedintelui sau secretarului organizaţiei locale, respectiv Preşedintelui sau a secretarului coordonator al filialei, nepunerea în discuţie a cererilor de înscriere în PNL.

Articolul 6

 • Calitatea de membru al PNL se dovedeşte cu cardul de membru prevăzut în manualul de identitate vizuală.

Articolul 7

 • În situaţia schimbării domiciliului, a reşedinţei sau a locului de muncă, membrii PNL în cauză se pot transfera, în baza unei notificări sub forma cererii prevăzute în manualul de identitate vizuală, adresate celor două filiale sau organizaţii care fac obiectul transferului.
 • Cererea de transfer cuprinde o notă privind îndeplinirea obligaţiilor în organizaţia de la care se face transferul, care trebuie semnată de preşedintele Biroului Politic Local.
 • Cererea de transfer este introdusă în aplicația myPNL de către secretarul coordonator al filialei în care solicitantul va activa. Secretarul coordonator al organizației de unde membrul solicită transferul va aproba cererea de transfer în aplicația myPNL.
 • În cazul în care un membru al unei organizaţii este ales într-o funcţie de deputat sau senator în alt judeţ decât cel în care se află organizaţia din care face parte, acesta este obligat ca în luna următoare validarii în noua funcţie, să se înscrie la o organizaţie din cadrul filialei unde şi-a depus candidatura.
 • Deputatul sau senatorul care nu depune cererea de transfer în baza prevederilor de la alin. (4) în termen de 30 de zile de la validarea mandatului de deputat sau senator este considerat membru al filialei de care aparţine colegiul unde a candidat, cu drepturile şi obligaţiile aferente. Transferul acestui membru va fi realizat în aplicația myPNL de către Secretariatul General.
 • În cazuri speciale, cu acordul Președintelui, la propunerea Secretarului General, deputații și senatorii pot activa sau tranfera și în alte organizații decât cele în care au fost aleși.
 • Cererea de transfer se supune regulilor procedurale stipulate în art. 4 şi art. 5 din prezentul Regulament.
 • În cazul în care membrul PNL nu şi-a îndeplinit obligaţiile în filiala de la care se transferă, solicitarea acestuia de transfer poate fi respinsă de Biroul Politic Teritorial în care doreşte să se transfere.
 • Orice persoană care locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea de bază în municipiul Bucureşti se poate înscrie şi activa în oricare dintre filialele de sector ale municipiului.

Articolul 8

 • Cotizaţia de membru PNL se plăteşte personal, în numerar la casieria organizaţiei, prin transfer bancar în contul organizaţiei.
 • În nucleele organizaţiilor în curs de constituire, precum şi în organizaţiile secţiilor de votare sau organizaţiile de cartier, cotizaţia se poate plăti la secretarul – trezorier al organizaţiei locale sau la trezorierul filialei teritoriale, după caz, pe bază de semnătură în borderoul (tabelul) de strângere al cotizaţiilor.
 • Secretarul – trezorier, trezorierul sau altă persoană împuternicită de Biroul Politic Local sau de Biroul Politic Teritorial, depune un exemplar din borderou (tabel) şi cotizaţia colectată la casieria organizaţiei locale (acolo unde există) sau la casieria filialei teritoriale, în schimbul eliberării chitanţelor doveditoare a plăţii pentru fiecare membru din borderou.
 • Biroul Politic Local este obligat să-i avertizeze telefonic, prin email și prin afișarea la sediul organizației pe membrii PNL care nu şi-au achitat cotizaţia timp de 5 luni, că urmează a-şi pierde calitatea de membru dacă nu-şi vor îndeplini această obligaţie în termen de o lună de la data avertismentului.
 • Stadiul achitării cotizaţiei va fi actualizat lunar în aplicația myPNL.
 • Se consideră abatere disciplinară şi poate atrage măsurile disciplinare prevăzute în art. 22 alin. (1) Preşedintelui sau secretarului organizaţiei locale, respectiv Preşedintelui sau a secretarului coordonator al filialei, refuzul încasării cotizaţiei membrilor.

Articolul 9

 • Orice sancţiune intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive, respectiv a expirării termenului de contestare în care aceasta poate fi atacată la Consiliile Teritoriale de Arbitraj sau la Curtea de Arbitraj sau de la momentul rămânerii definitive a hotărârii, în cazul contestării deciziei de sancţionare.
 • În cazul aprobării unei cereri de excludere, membrului sancţionat îi sunt suspendate toate drepturile prevăzute de Statutul PNL şi este suspendat din toate funcţiile numite sau alese în PNL, până la expirarea termenului de contestare sau până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei.
 • Documentele care atestă pierderea calităţii de membru PNL a unui ales local se emit către unităţile administrativ teritoriale de către Secretariatul General al PNL, pe baza documentelor transmise de filiale.
 • În cazul în care pe parcursul activităţii unui membru PNL a survenit una din incompatibilităţile prevăzute la art. 9, lit. c sau e din Statut şi dacă acesta nu-şi prezintă demisia în 15 zile, se declanşează procedura aplicării sancţiunilor prevăzute de art. 19 din Statut.
 • Sancţiunile se aplică de către organismele competente prevăzute de art. 21 din Statutul PNL, după împlinirea termenului menţionat în alin. 4 al prezentului articol.
 • Biroul Politic Local este obligat să anunţe Biroului Politic Teritorial , în termen de 7 zile, sancţiunea aplicată, iar în caz de excludere, după rămânerea definitivă a sancţiunii, să ceară eliminarea din aplicația myPNL.
 • După rămânerea definitivă a sancţiunii de excludere, în termen de 10 zile, secretarul coordonator va elimina din aplicația myPNL membrul respectiv.
 • Odată cu pierderea calitații de membru toate drepturile de acces în aplicațiile gestionate de PNL sunt anulate de drept.

Articolul 10

 • Demisia se face în scris, datată şi semnată, şi se adresează preşedintelui organizaţiei locale din care face parte demisionarul şi se depune la secretariatul organizaţiei cu număr de înregistrare.
 • Odată cu cererea de demisie se va depune şi cardul de membru.
 • Demisia, cererea de adeziune şi cardul de membru se îndosariază într-un registru special intitulat „Foști membri”.
 • Documentele se păstrează la secretariatul filialei timp de 5 ani de la data încetării calităţii de membru.

Articolul 11

 • În toate cazurile, persoana supusă unei propuneri de sancţionare va fi invitată în scris , sub semnătură de primire, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telefonic ,poștă electronică, sms să participe la şedinţa organismului care hotărăşte sancţiunea de către secretarul organismului statutar competent să aplice sancţiunea.
 • În situația în care sancțiunea este conform art. 16, alin 1, lit a, b, c și e, procedura prevăzută la alin. 1 nu este obligatorie.

Articolul 12

 • Hotărârea de sancţionare se comunică persoanei sancţionate, prin scrisoare recomandată, poștă electronică, precum și la sediul partidului, cu menţionarea faptului că acesta poate face contestaţie, în termen de 30 zile de la comunicare la Curtea de Arbitraj a PNL, care va soluționa conform regulamentului de organizare și funcționare a Curții de Arbitraj.
 • Hotărârile definitive după apel, se comunică în scris părţilor interesate.

Articolul 13

 • Organismele de conducere competente să hotărască asupra cererii de sancţiune propusă de către un membru sau organismele de conducere inferioare, pot hotărî menţinerea, anularea, agravarea sau uşurarea sancţiunii, în termen de 10 zile de la data solicitării.
 • În toate cazurile, organismele superioare se pot şi autosesiza.
 • Organismele care judecă o contestaţie sau un apel împotriva unei sancţiuni, nu pot hotărî agravarea sancţiunii.
 • În toate cazurile, membrii reprimiţi în PNL pierd vechimea avută înainte de plecarea din partid, cu excepţia celor care au ocupat demnităţi incompatibile cu calitatea de membru al oricărui partid şi s-au autosuspendat din calitatea de membru PNL, conform art. 18 alin. (1) şi (2) din Statut.

Articolul 14

 • Membri PNL trebuie sa fie informați lunar, telefonic sau prin email, despre calendarul evenimentelor ce vor fi desfășurate de către organizația din care fac parte.
 • Membri PNL cu o vechime de 3 luni și cotizația achitată la zi au drept de vot în toate structurile PNL, la toate nivelele în situațiile prevăzute de Statut și de prezentul Regulament.

Articolul 15

 • Hotărârile de convocare ale Adunărilor Generale ale organizaţiilor locale se emit de către Birourile Politice Teritoriale cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Adunările Generale ordinare şi cu cel puţin 15 zile înaintea datei de desfăşurare pentru cele extraordinare.
 • În cel mult 7 zile de la hotărârea de convocare a Adunării Generale, se va transmite Biroului Politic Teritorial, convocatorul alcătuit de Biroul Politic Local, cu respectarea tuturor dispoziţiilor din Statut şi Regulament, cuprinzând membri PNL din evidenţa organizaţiei pentru a fi vizat și verificat în aplicația myPNL.
 • Secretarul coordonator verifică dacă membri aflați pe convocator au cotizaţia achitată inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală sau Conferinţa Judeţeană și au o vechime de 3 luni în PNL.
 • Vizarea convocatorului privind membrii cu drept de vot se realizează în şedinţa Biroului Politic Teritorial în termen de maxim 14 zile de la data emiterii hotărârii de convocare.
 • La Adunările Generale sau Conferinţele Teritoriale pot participa şi membri sau alte persoane fără drept de vot, dacă sunt înscrişi pe o listă de invitaţi întocmită de secretariatul organizaţiei locale sau filialei.
 • Plata cotizaţiei de către un membru, după vizarea convocatorului de către Biroul Politic Teritorial, nu conferă acestuia dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale.
 • Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul şi ordinea de zi propusă.
 • În cazul în care Adunarea Generală este convocată de Biroul Politic Local sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul membrilor organizaţiei, hotărârea de convocare se comunică în termen de 3 zile lucrătoare Biroului Politic Teritorial.
 • La Adunările Generale participă toţi membrii organizaţiei şi nu doar delegaţi ai organizaţiilor la nivelul secţiilor de votare şi al organizaţiilor de cartier.
 • Dacă la prima întrunire a Adunării Generale nu se obţine majoritatea simplă a numărului total al membrilor activi ai organizaţiei înscrişi în convocator, se anunţă în şedinţă data celei de a doua convocări, fără a mai fi necesare îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 15 din prezentul Regulament.
 • Decizia privind data, ora şi locul la care se convoacă a doua Adunare Generală o ia şi o anunţă reprezentantul cu cea mai înaltă funcţie din delegaţia organismului de conducere superior prezent la Adunarea Generală nestatutară.
 • În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Statutul PNL, la cea de a doua convocare, Adunarea Generala se consideră statutar constituită cu orice prezenţă a membrilor activi ai organizaţiei dintre cei înscrişi în convocatorul iniţial.
 • La toate Adunările Generale va participa obligatoriu cel puţin un membru al Biroului Politic Teritorial.
 • Procesele verbale ale Adunărilor Generale trebuie transmise secretarului coordonator, în termen de 5 zile.

Articolul 16

 • Adunarea Generală a organizaţiei locale se anunţă tuturor membrilor organizaţiei în termen de 7 zile de la data emiterii hotărârii de convocare.
 • Anunţul se face în toate cazurile prin afişare la loc vizibil la sediul organizaţiei locale sau, în lipsa sediului, la domiciliul preşedintelui organizaţiei precum şi:
  • a. Pentru organizaţiile comunale şi cele la nivelul secţiilor de votare, prin comunicare pe bază de convocator cu semnătură de luare la cunoştinţă;
  • b. Pentru organizaţiile orăşeneşti şi cele de cartier prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau convocator cu semnătură de luare la cunoştinţă;
  • c. Pentru organizaţiile municipale prin respectarea procedurilor de la lit. b şi în plus prin publicarea hotărârii de convocare în cel puţin un ziar local sau judeţean.

Articolul 17

 • Adunarea Generală a membrilor organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are următoarele atribuţii:
  • a. analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese;
  • b. alege membrii Biroului Politic pe o perioadă de 4 ani şi îi revocă atunci când se impune. Revocarea o poate cere şi Biroul Politic Local sau o treime din membrii cu drept de vot ai organizaţiei;
  • c. aprobă la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere măsurile necesare realizării Programului şi strategiei partidului;
  • d. validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei.

Articolul 18

 • Biroul Politic al organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere, are următoarele atribuţii:
  • a. planifică, conduce, coordonează şi monitorizează activitatea organizaţiei de la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere în intervalul dintre Adunările Generale;
  • b. organizează campaniile electorale la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere şi răspunde în faţa Biroului Politic Local de îndeplinirea obiectivelor electorale;
  • c. contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;
  • d. propune Biroului Politic Local lista de candidaţi pentru consilierii locali;
  • e. îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;
  • f. organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiunilor sale;
  • g. propune Biroului Politic Local aplicarea de sancţiuni.

Articolul 19

 • Hotărârile de convocare ale Conferinţelor filialelor teritoriale se emit de către Biroul Politic Național cu cel puţin 60 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Conferinţele ordinare judeţene, 60 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Conferinţele ordinare ale Municipiului Bucureşti şi cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru toate Conferinţele extraordinare.
 • În maximum 7 zile calendaristice, se stabileşte norma de reprezentare la Conferinţa filialei teritoriale de către Biroul Politic Teritorial.
 • În termen de maxim 55 de zile de la data adoptării hotărârii de convocare a Conferinţelor filialelor teritoriale ordinare şi de maximum 25 de zile de la data adoptării hotărârii de convocare a Conferinţelor filialelor teritoriale extraordinare, se aprobă şi se vizează de către Biroului Politic Teritorial convocatorul Conferinţei și se transmite Secretariatului General PNL.
 • Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul, ordinea de zi şi norma de reprezentare a organizaţiilor locale.
 • Conferinţele ordinare ale filialelor teritoriale nu pot avea loc decât după desfăşurarea Adunărilor Generale de alegeri în mai mult de două treimi din localităţile unde există organizaţii în judeţ şi obligatoriu în oraşele şi municipiile judeţului.
 • În cazul în care se propune convocarea Conferinței teritoriale de către Biroului Politic Teritorial sau la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale, propunerea se comunică în termen de 5 zile Secretariatului General.

Articolul 20

 • Hotărârile BPN de convocare ale Conferinţelor filialelor judeţene se comunică organizaţiilor locale prin poştă electronică, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire expediată la sediul organizaţiei locale sau, în lipsa sediului, la domiciliul preşedintelui organizaţiei.
 • Organizaţiile locale vor convoca Adunări Generale pentru desemnarea delegaţilor la Conferinţă cu respectarea procedurilor descrise la art. 15 şi art. 16 ale prezentului Regulament.
 • La toate Conferinţele filialelor teritoriale va participa, obligatoriu, un reprezentant al Biroului Politic Național desemnat de Președintele PNL, precum și un reprezentant al Secretariatului General desemnat de Secretarul General.
 • Secretarul coordonator va supraveghea, împreună cu reprezentantul Secretariatului General, modul de organizare şi derulare al conferinţei asigurând derularea în conformitate cu Statutul a tuturor procedurilor de alegeri, precum şi întocmirea proceselor – verbale aferente.
 • Procesele verbale ale Conferintelor teritoriale trebuie transmise Secretarului General, în termen de 5 zile.

Articolul 21

 • Hotărârile de convocare ale Conferinţelor filialelor de sector ale municipiului Buc ureşti se emit de către Biroul Politic Național cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Conferinţele ordinare şi cu cel puţin 15 zile înaintea datei de desfăşurare pentru cele extraordinare.
 • În termen de maxim 14 de zile de la data adoptării hotărârii de convocare a Conferinţ elor ordinare ale filialelor teritoriale de sector şi de maxim 5 de zile de la data adoptării hotărârii de convocare a Conferinţelor extraordinare ale filialelor teritoriale de sector, convocatorul Conferinţei se aprobă de către Biroului Politic Teritorial şi se vizează de către Secretariatul General.
 • Pentru Conferinţele filialelor de sector al Municipiului Bucureşti se aplică prevederile prezentului regulament de la art 14. alin. 2, art. 15, alin. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) şi art. 16 alin. (1) şi (2) litera c.

Articolul 22

 • Convocatorul cuprinzând lista nominală a delegaţilor la Conferinţa filialei teritoriale, semnat spre neschimbare, pe fiecare pagină, de către cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Biroului Politic Teritorial, se comunică Secretarului General PNL cu cel puţin 5 de zile înainte de data desfăşurării Conferinţei filialei teritoriale.
 • Norma de reprezentare calculată de Biroul Politic Teritorial pe baza algoritmului de calcul, se comunică spre verificare secretariatului general al PNL cu cel puţin 25 de zile înainte de data desfăşurării Conferinţei filialei teritoriale.
 • Secretarul General PNL poate decide amânarea desfăşurării Conferinţei filialei teritoriale dacă constată cel puțin una din următoarele:
  • a. nerespectarea prevederilor prezentului regulament;
  • b. neconcordanţe între convocator şi baza de date a membrilor PNL;
  • c. neconcordanţe între norma de reprezentare calculată de BPT şi cea calculată de secretariatul general.
 • În cazul amânării Conferinței teritoriale, noua dată va fi stabilită de Biroul Politic Național.

Articolul 23

 • Norma de reprezentare la Conferinţa filialei teritoriale se aplică în raport cu numărul de membri ai fiecărei organizaţii, precum şi de rețeaua electorală, registrul votanților, rezultatul obţinut la ultimele alegeri locale, parlamentare, europene şi prezidenţiale.
 • Organizaţiile locale primesc o bonificație în funcție de coeficientul rețelei electorale, coeficientul registrului votanților și coeficientul electoral.
 • Coeficientul rețelei electorale reprezintă media geometrică a numărului de militanți și numărul de rețele electorale funcționale, raportat la media obiectivului rețelei electorale.
 • Coeficientul registrului votanților se calculează ca raport între registrul votanților PNL și listele electorale permanente.
 • Coeficientul electoral se calculează ca medie aritmetică între:
  • a. ponderea aleșilor locali PNL în consiliul local
  • b. procentul obținut la alegerile parlamentare
  • c. procentul obținut la alegerile europarlamentare
  • d. procentul obținut la alegerile prezidențiale
 • Bonificația se calculează automat în aplicația myPNL, conform procedurii transmise de Secretariatul General.
 • Norma de reprezentare va fi stabilită de Biroul Politic Teritorial ca procent din totalul de membri ai filialei, la care se adaugă, pentru fiecare organizație locală, bonificația calculată conform alin. 2 din prezentul articol.
 • Numărul suplimentar de delegaţi acordat prin bonusuri nu poate depăşi jumătate din numărul de delegaţi ce rezultă din calculul de la alin. 7.

Articolul 24

 • Preluarea conducerii organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale de către organismele nou alese se face după validarea alegerilor de către organismele ierarhic superioare abilitate pentru a lua această decizie.
 • Până la validare, conducerea organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale este asigurată de vechile organisme alese sau numite, cu toate responsabilităţile ce sunt atribuite respectivului organism de conducere.
 • După validare, vechile organisme de conducere sunt obligate să transfere către noua conducere, pe bază de proces verbal, toate documentele de evidenţă a membrilor, evidenţă financiară şi patrimonială, evidenţe pe suport magnetic, ştampilele, useri și parole alocate în aplicațiile PNL, inventarul bunurilor mobile și imobile și arhiva în conformitate cu procedurile realizate de Secretariatul General.
 • Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin 3 din prezentul articol atrage după sine sancţiuni statutare ce pot merge până la excluderea din PNL a membrilor responsabili.
 • În cazul în care o serie de evidenţe, documente sau ştampile lipsesc, se va specifica în mod expres acest lucru în cadrul procesului verbal.
 • Prevederilie acestui articol sunt obligatorii Birourilor Politice Interimare la toate nivelele și în toate structurile PNL.
 • În cazul în care preşedinţii demişi sau membri ai Birourilor Politice Teritoriale sau Birourilor Politice Locale dizolvate refuză să predea evidenţele, documentele sau ştampilele de îndată, dar nu mai mult de 7 (şapte) zile de la decizia de demitere sau dizolvare, Birourile Politice Teritoriale sau Biroul Politic Național, la solicitarea preşedintelui interimar numit, va împuternici o comisie care va constata, pe bază de proces verbal, starea de fapt a procesului de predare – primire, urmând ca pe baza acestuia să se ia măsurile disciplinare ce se impun.

Articolul 25

 • Contestarea rezultatelor oricărui tip de alegeri din PNL, se poate face astfel:
  • a. Adunarea Generală sau Conferinţa Teritorială se contestă înainte de validare la Biroul Politic Local, Biroul Politic Teritorial sau Biroul Politic, funcţie de situaţie, în termen de maximum 10 zile de la desfăşurare şi nu mai târziu de prima convocare a organismului care are drept de validare.
  • b. Adunarea Generală sau Conferinţa Teritorială validată se contestă la Curtea de Arbitraj, în termen de maximum 10 zile de la validare, care va soluționa contestația în conformitate cu regulamentul de funcționare al Curții de Arbitraj.

Articolul 26

 • Hotărârile de convocare ale Delegaţiilor Permanente sau ale Delegaţiilor Permanente Teritoriale se emit cu cel puţin 10 zile înaintea datei de desfăşurare.
 • Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul şi proiectul ordinei de zi.
 • Hotărârile de convocare ale Delegaţiei Permanente sau a Delegaţiilor Permanente Teritoriale se comunică membrilor acestora prin convocator semnat de luare la cunoştinţă sau prin poştă electronică, SMS, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Articolul 27

 • Hotărârile de convocare în şedinţă extraordinară a Birourilor Politice Locale şi a Birourilor Politice Teritoriale se comunică de către secretariatul organismului respectiv imediat membrilor acestora prin orice mijloace disponibile.

Articolul 28

 • Desemnarea delegaţilor la Congres se va face, la propunerea Biroului Politic Teritorial, de către Delegaţia Permanentă Teritorială. În caz de invalidare a listei de delegaţi, Biroului Politic Teritorial va prezenta Delegaţiei Permanente Teritoriale o nouă listă.
 • 2. După încheierea alegerilor locale, desemnarea candidaţilor PNL pentru funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliilor Judeţene se face de către Delegaţia Permanentă Teritorială, cu cel puţin 2 zile înainte de constituirea noului Consiliu Judeţean.

Articolul 29

 • În absenţa preşedintelui, şedinţele organismelor de conducere la nivel local sau teritorial vor fi conduse de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de către preşedinte, sau în lipsa unei desemnări, de către vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi primite la ultimile alegeri, prezent la întrunire.

Articolul 30

 • Secretarul coordonator şi secretarii-trezorieri au obligaţia de a întocmi procesele verbale ale tuturor şedinţelor organismelor de conducere şi de a le supune spre contrasemnare preşedintelui filialei sau organizaţiei.
 • Secretarul coordonator al filialei şi secretarul organizaţiei răspund de activitatea de organizare şi de gestionare a arhivei, a bazei de date a partidului şi de gestionarea aplicației myPNL.
 • Secretarii-trezorieri şi trezorierii au obligația urmăririi încasării cotizaţiilor şi răspund de gestionarea sumelor încasate.
 • Secretarii coordonatori şi secretarii trezorieri au obligaţia de a pune la dispoziţia Secretariatului General toate documentele filialei sau organizaţiei locale solicitate.
 • Secretarii – trezorieri au obligaţia de a pune la dispoziţia secretarului coordonator toate documentele organizaţiei locale.
 • Refuzul de punere la dispoziţie a acestor documente, conform alin. (4) şi (5) constituie abatere disciplinară care poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile art. 19 din Statutul PNL.
 • Președintele are obligaţia de a revoca imediat din funcţie secretarul – trezorier şi secretarul coordonator dacă:
  • a. în exercitarea atribuţiilor lor nu soluţionează şi/sau nu informează imediat preşedintele în legătură cu neplata cotizaţiei;
  • b. refuză introducerea pe ordinea de zi a cererilor de înscriere în PNL;
  • c. nu sunt respectate solicitările Secretarului General;
  • d. ori cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite de conducerea centrală sau teritorială a PNL.
 • În cazul în care neîndeplinirea obligaţiilor prevezute la alin. (7) sunt săvârşite cu rea credinţă, persoana respectivă va fi sancţionată conform prevederilor Statutului.
 • Preşedintele de organizaţie/filială are obligaţia să asigure îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute la alin. (7) fiind direct şi solidar răspunzător cu secretarul – trezorier/secretarul coordonator.
 • Preşedintele organizaţiei locale/filialei teritoriale care după ce a luat act de îndeplinirea necorespunzătoare de către secretarul – trezorier/ secretarul coordonator a atribuţiilor prevăzute la alin. (7), nu procedează la înlocuirea imediată a acestuia, poate fi revocat din funcţie şi sancţionat disciplinar în condiţiile prevăzute în Statut.

CAPITOLUL IV – PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID

CAPITOLUL IV
Procedura alegerilor în partid

 

Articolul 31

 • Votul în Partidul Naţional Liberal se exercită de regulă, deschis, prin ridicare de mână, sau nominal, când se solicită în mod expres o asemenea procedură.
 • Procedura votului nominal se aplică numai celui care o solicită.
 • Hotărârile cu privire la persoane se iau în mod obligatoriu prin procedura votului secret.
 • Nerespectarea procedurii de la alin. (3) duce la anularea hotărârii.

Articolul 32

 • În toate cazurile de alegeri, inclusiv cele referitoare la desemnarea unor candidaţi pentru funcţiile din Guvern şi administraţia publică centrală, listele de candidaţi se întocmesc în ordinea alfabetică a numelor candidaţilor, precedate de numere de ordine.
 • Candidaturile se depun în original sub semnătură de primire, după caz, la Secretariatul General, secretariatul filialei sau organizaţiei până la expirarea termenului de depunere, conform art. 89 din Statutul PNL, precizându-se funcţia pentru care se candidează.
 • Membrii care îşi depun candidatura pentru funcţia de preşedinte, îşi pot depune candidatura şi pentru cea de membru al Biroului Politic pentru care candidează.
 • În cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale, exprimarea votului se va realiza într-o singură etapă, atât pentru preşedinte cât şi pentru membrii Biroului Politic Teritorial, membrii Consiliului Teritorial de Arbitraj şi membrii Comisiei Teritoriale de Cenzori.
 • În cadrul Adunărilor Generale, exprimarea votului se va realiza într-o singură etapă, atât pentru preşedinte cât şi pentru membrii Biroului Politic Local.
 • În cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale sau Adunărilor Generale, candidaţii la funcţia de preşedinte al filialei sau organizaţiei locale, vor fi trecuţi şi pe lista de candidaţi la funcţia de membru al Biroului Politic Teritorial sau al Biroului Politic Local, dacă au depus o candidatură şi în acest sens.
 • Delegaţii vor putea vota acelaşi candidat aflat atât pe buletinul de vot pentru funcţia de preşedinte, cât şi pe buletinul de vot pentru funcţia de membru al Biroului Politic Teritorial sau al Biroului Politic Local.

Articolul 33

 • Buletinele de vot vor fi pregătite de către Secretariatul General al PNL, secretariatul filialei sau organizaţiei şi se semnează şi se ştampilează de către preşedintele comisiei de numărare şi de validare a voturilor aleasă de Adunarea Generală sau Conferinţa Teritorială.
 • Pe buletinul de vot se vor trece funcţiile pentru care se candidează şi în dreptul acestora, numele candidaţilor în ordine alfabetică.
 • În vederea exercitării dreptului de vot, legitimarea delegaţilor la Congresul PNL şi la Conferinţele Teritoriale precum şi a membrilor în cazul Adunărilor Generale, care figurează în convocatoare, se va realiza de către membrii comisiilor de numărare şi de validare a voturilor, în baza cardului de membru cu fotografie sau a Cărţii de Identitate.
 • În cadrul Congresului PNL şi a Conferinţelor Teritoriale, delegaţii de drept, membrii ai Delegației Permanente sau ai Delegaţiei Permanente Teritoriale, nu pot fi înlocuiţi la vot de supleanţi.
 • Exercitarea votului se face prin încercuirea numărului de ordine din dreptul candidatului sau candidaţilor preferaţi sau încercuirea numelui candidatului sau candidaţilor preferaţi de cel care votează.
 • Atât încercuirea mai multor candidaţi decât numărul de funcţii pentru care se candidează, cât şi nemarcarea niciunui candidat prin încercuire, conduc la anularea buletinului de vot respectiv.
 • În cadrul Congresului PNL, a Conferințelor teritoriale și a Adunărilor generale la toate structurile PNL se poate utiliza sistemul de vot electronic validat de Secretariatul General PNL.

Articolul 34

 • În cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale sau Adunărilor Generale, în cazul în care sunt mai mult de doi candidaţi pentru funcţia de preşedinte, dacă nici unul dintre candidaţii individuali pentru funcţia de conducere nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate, se va proceda la un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi clasaţi la primul tur.
 • Al doilea tur de scrutin se va desfăşura numai dacă cel clasat pe locul doi va face o cerere scrisă în acest sens, depusă la Comisia de numărare a voturilor aleasă de Conferinţa filialei teritoriale sau Adunării Generale respective.
 • În al doilea tur de scrutin, este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Articolul 35

 • Preşedintele TNL şi preşedintele OFL nu fac parte din numărul de membri ai Biroului Politic Local, alegerea membrilor acestui organism de conducere făcându-se pentru numărul de membrii prevăzuţi de Statut pentru Biroul Politic Local.

Articolul 36

 • Alegerea membrilor care candidează uninominal pentru organismele de conducere ale partidului, cu excepţia candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, se face astfel:
  • a. Sunt declaraţi aleşi primii clasaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute, chiar dacă nu s-a întrunit pentru fiecare mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate.
  • b. Următorii clasaţi sunt declaraţi supleanţi, conform Statutului.

Articolul 37

 • 1. Ordinea vicepreşedinţilor în organismele de conducere se hotărăşte în Conferinţele filialelor teritoriale şi în Adunările Generale, în ordine descrescătoare, în funcţie de numărul de voturi obţinute.
 • 2. Secretarul – trezorier sau secretarul coordonator precum şi trezorierul, se numesc în funcţie de către Preşedintele Biroului Politic Local sau Biroului Politic Teritorial.

Articolul 38

 • În caz de egalitate de voturi între doi candidaţi departajarea se face în raport de vechimea ca membru în Partidul Naţional Liberal sau, în caz de nouă egalitate, în raport de data înscrierii ca membru.

Articolul 39

 • În caz de egalitate de voturi în cadrul organismelor de conducere se adoptă hotărârea pentru care a votat preşedintele.

Articolul 40

 • Membrii aleşi în două funcţii de conducere, incompatibile din punct de vedere al prevederilor art. 14 din Statutul PNL, vor opta în maxim 15 zile calendaristice pentru una dintre funcţiile în care au fost aleşi.
 • În cazul în care un membru ales nu face această opţiune în termenul menţionat, ultima funcţie în care a fost ales
 • devine vacantă.
 • Prevederile alin. 1 nu sunt aplicabile în cazul funcţiei în care a fost ales de către Congres.
 • Funcțiile în structurile constituite conform articolelor 32, 33, 34, 35, 36 din Statutul PNL nu se consideră a fi funcții în cadrul organismelor de conducere ale PNL.

Articolul 41

 • Numirea membrilor în funcţiile rămase vacante în cadrul Birourilor Politice Locale sau Teritoriale, se va face de către Preşedintele organizaţiei locale sau filialei teritoriale în cadrul aceleiaşi şedinţe în care se confirmă cooptarea membrului (membrilor) supleant (supleanţi) ca membru (membri) cu drepturi depline.

CAPITOLUL V – REȚEA ELECTORALĂ ȘI REGISTRUL VOTANȚILOR PNL

CAPITOLUL V
Rețea electorală și registrul votanților PNL

 

Articolul 42

 • Reţeaua electorală este formată din membri PNL denumiți în continuare militanți.
 • Dobândirea calitații de militant se face prin recomandarea a cel puțin 10 votanți PNL în registrul votanților.
 • Biroul Politic Teritorial va asigura fiecărui militant „Ghidul Militantului „, precum și Registrul Personal de votanți.
 • Rețeaua electorală este condusă de responsabilii electorali desemnați de Birourile Politice pentru fiecare zonă arondată unei secţii de votare, atât în mediul urban cât şi în cel rural.
 • Reţeaua electorală a PNL este formată din:
  • a. Militanți,
  • b. Coordonatorii secţiilor de votare,
  • c. Departamentele Electorale Locale (în fiecare organizație locală și de cartier în cazul sectoarelor municipiului București),
  • d. Departamentele Electorale Judeţene (în cadrul filialelor teritoriale),
  • e. Departamentul Electoral Central (în cadrul Secretariatului General).

Articolul 43

 • 1. Structura Rețelei electorale și atribuțiile fiecărui militant sunt prezentate în procedura realizată de Secretariatul General privind Rețeaua Electorală și Registrul Votanților.
 • 2. Filialele teritoriale ale PNL asigură funcționarea structurilor privind rețeaua electorală.

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL ȘI FONDURILE PNL

CAPITOLUL VI
Patrimoniul şi fondurile PNL

 

Articolul 46

 • Anual, fiecare filială întocmeşte inventarul bunurilor partidului şi îl comunică până la 1 martie, Secretarului General al PNL, conform procedurilor realizate de Secretariatul General.
 • Imobilele partidului şi bunurile mobile pot fi gestionate de un administrator, numit de Birourile Politice la propunerea şi în subordinea secretarului-trezorier, secretarului coordonator sau a secretarului general, după caz.
 • În timpul campaniilor electorale operaţiunile financiare legate de acestea se desfăşoară conform procedurilor realizate de Secretariatul General PNL, prin mandatari financiari numiţi conform legii.
 • Filialele teritoriale întocmesc situații financiare și rapoarte pe care le comunică Secretariatului General PNL, în termenele și condițiile stabilite în procedurile realizate de Secretariatul General PNL.
 • Fondurile filialelor PNL sunt gestionate de persoane fizice sau juridice angajate conform legislației în vigoare.
 • Toate operațiunile financiare ale filialelor teritoriale se realizează pe baza Codului de Identificare Fiscală propriu.

Articolul 47

 • Prevederile prezentului Regulament se aplică începând cu data adoptării lui de către Delegația Permanentă a Partidului Naţional Liberal.